فرفره تبلیغاتی – نمونه 5

فرفره های آماده با کیفیت، ۱۲مدل عروسکی کارتونی است که در یک بسته هزارعددی تعبیه شده و کامل است.