لیوان تبلیغاتی – نمونه 2

لیوان دسته و داخل رنگی. این نوع لیوان معمولا کسانی که می خواهند رنگ دسته و داخل لیوان با هم هماهنگی یا هارمونی داشته باشد رنگ دلخواه را انتخاب میکنند.